fbpx

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden IN2MOTIVATION BEHEER B.V. gevestigd te Amsterdam, Nederland

Artikel 1. Toepasselijkheid en definities

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en op elke met IN2MOTIVATION BEHEER B.V., Hierna te noemen IN2M, en de merknamen die IN2M voert (IN2MOTIVATION) gesloten overeenkomsten in het kader van haar bedrijfsuitvoering, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Opdrachtgever: elke natuurlijke of rechtspersoon die, tot IN2M in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met IN2M gesloten overeenkomst. Onder “opdrachtgever” wordt ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening goederen worden geleverd.
 3. Offerte / aanbieding: Vrijblijvend aanbod van IN2M aan een opdrachtgever.
 4. Orderbevestiging: Schriftelijke aanvaarding van IN2M van een opdracht.
 5. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.
 6. Indien ook de opdrachtgever naar (zijn of haar) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de opdrachtgever niet van toepassing. In2Motivation accepteert geen algemene voorwaarden van een opdrachtgever en wijst de toepasselijkheid van voorwaarden van opdrachtgevers expliciet van de hand. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de opdrachtgever doet aan het voorgaande niet af.
 7. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van “levering (van zaken)”, wordt daaronder tevens verstaan het leveren en verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.

Artikel 2. Offertes & totstandkoming overeenkomst

 1. Alle offertes en andere aanbiedingen van IN2M worden aangemerkt als een vrijblijvend aanbod van IN2M aan een opdrachtgever. Een offerte of andere aanbieding bindt IN2M derhalve op geen enkele wijze, ook niet nadat een opdrachtgever de offerte en/of aanbieding van IN2M heeft aanvaard.
 2. De overeenkomst met IN2M komt pas tot stand na schriftelijke bevestiging en aanvaarding van IN2M (de orderbevestiging). Deze orderbevestiging geldt als aanvaarding door IN2M. Een overeenkomst komt tot stand op het moment waarop IN2M de orderbevestiging verzend.
 3. Alle door IN2M gemaakte en geleverde ontwerpen, tekeningen, modellen, monsters, beschrijvingen, afbeeldingen, alsmede alle bijlagen en bescheiden die bij offertes of aanbiedingen van IN2M zijn gevoegd, blijven eigendom van IN2M. Ook door IN2M gemaakte gereedschappen blijven eigendom van IN2M. Alle in dit lid genoemde zaken en goederen moeten op eerste verzoek aan IN2M worden teruggegeven en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van IN2M niet worden gekopieerd en/of aan derden worden afgegeven. Tevens behoudt IN2M zich alle uit hoofde van intellectuele en industriële eigendom eventueel bestaande rechten voor.
 4. Alle overeenkomsten tussen IN2M en een opdrachtgever kwalificeren voor wat betreft de verplichtingen van IN2M als een inspanningsverbintenis en uitdrukkelijk niet als een resultaatsverbintenis. IN2M garandeert niet dat bepaalde resultaten van welke aard dan ook worden behaald.
 5. Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door medewerkers en/of werknemers van IN2M en/of door andere personen die als vertegenwoordiger van IN2M optreden, binden IN2M alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door de statutair tot vertegenwoordiging van IN2M bevoegde bestuurder(s) schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 3. Prijzen

 1. De prijzen van IN2M zijn exclusief omzetbelasting en tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, exclusief kosten voor vervoer en overige kosten.
 2. De in offertes, contracten en orderbevestigingen vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen, loonkosten, verzekeringspremies, belastingen en andere heffingen van overheidswege.
 3. IN2M behoud zich het recht voor om, indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar voor de dag van levering, verhogingen in één of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Voorts heeft IN2M het recht om in een dergelijk geval de overeenkomst te ontbinden zonder dat rechtelijke tussenkomst is vereist en zonder dat IN2M daarmee aansprakelijk en schadeplichtig is jegens een opdrachtgever.

Artikel 4. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen de op de factuur vermelde termijn en bij gebreke daarvan binnen 30 dagen na factuurdatum.
 2. IN2M is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of een andere vorm van zekerheid van opdrachtgever te verlangen. Opdrachtgever is verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen.
 3. Betaling dient a contant zonder verrekening, korting of compensatie op een door IN2M aan te wijzen bank- of girorekening te geschieden. Verrekening door opdrachtgever is niet toegestaan.
 4. Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van de facturen die het langst openstaan, zelfs indien opdrachtgever vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.
 5. Bij gebreke van betaling binnen de betalingstermijn is de opdrachtgever met ingang van de daaropvolgende dag van rechtswege in verzuim en is hij onder andere de wettelijke rente verschuldigd over het volledige factuurbedrag.
 6. Indien IN2M incassomaatregelen moet nemen ter incassering van openstaande facturen dan is de opdrachtgever bovendien de buitengerechtelijke kosten verschuldigd ad vijftien procent van de openstaande vordering(en) met een minimum van 250 euro en te vermeerderen met alle overige op de incasso vallende kosten van derden.
 7. Het vorige artikellid geldt niet ingeval van overeenkomsten tussen IN2M en natuurlijke personen die niet handelen in de uitvoering van beroep of bedrijf. Ingeval een dergelijke natuurlijk persoon die niet handelt in de uitvoering van beroep of bedrijf opdrachtgever is van IN2M en deze opdrachtgever facturen onbetaald laat, is de opdrachtgever incassokosten verschuldigd conform de daarvoor geldende wettelijke regeling.

Artikel 5. Inschakeling derden

 1. IN2M is te allen tijde gerechtigd om zonder toestemming van opdrachtgever derden in te schakelen bij de uitvoering van de met opdrachtgever gesloten overeenkomst.

Artikel 6. Inlenersaansprakelijkheid

 1. Opdrachtgever garandeert dat hij voor zijn aan IN2M ter beschikking gestelde werknemers zal voldoen aan de verplichting om sociale premies en loonbelasting in te houden en af te dragen. Opdrachtgever garandeert voorts dat hij eventueel daarnaast uitsluitend freelancers aan IN2M ter beschikking zal stellen die de op verzoek aan IN2M uit te reiken zelfstandigheidsverklaring hebben getekend. Ten bewijze daarvan zal opdrachtgever binnen redelijke termijn een afschrift van deze verklaringen aan IN2M toezenden.
 2. Indien IN2M door of namens de Belastingdienst en/of het Lisv zou worden aangesproken ter voldoening van Loonbelasting, danwel premies volksverzekeringen, overwegende dat IN2M ten aanzien van de freelancers inhoudingsplichtig zou zijn in het kader van de sociale verzekeringswetten, zal opdrachtgever de volledige kosten hiervan voor zijn rekening nemen en IN2M terstond en per ommegaande voldoen in de schade die IN2M hierdoor lijdt.
 3. Onder de kosten, bedoeld in lid 2 van dit artikel, wordt (onder meer) verstaan: de verschuldigde inhoudingen in het kader van de Wet op de Loonbelasting inclusief verhogingen en/of boete, de geheven premies sociale verzekering, een ambtshalve verhoging ex art. 12 van de Cordinatiewet Sociale Verzekeringen (CSV), alsmede de procedure- en advieskosten ter zake.
 4. Opdrachtgever zal zich onthouden van het aanspreken van IN2M, in welke vorm en op welk tijdstip dan ook, zowel in als buiten rechte, ter zake van de inhoudingen in het kader van de Wet op de Loonbelasting, alsmede met betrekking tot premieheffing sociale verzekeringen ten aanzien van de door opdrachtgever ingeschakelde werknemers en/of freelancers.
 5. Opdrachtgever is gehouden om op eerste verzoek van IN2M bewijzen te overleggen waaruit de kwartaal betaling van de sociale premies aan de uitvoeringsinstelling ten aanzien van de ingeschakelde werknemers blijkt.
 6. Waar in dit artikel gesproken wordt over IN2M dient daaronder tevens te worden begrepen opdrachtgever in de zin van afnemer van de diensten/producten van IN2M.
 7. Bovenstaande leden van dit artikel gelden tegenover de opdrachtgever in de zin van de afnemer van de diensten/producten van IN2M, naast hetgeen overigens in deze algemene voorwaarden is bepaald, met name, maar niet uitsluitend, wordt hierbij gedacht aan hetgeen in artikel 14 “Aansprakelijkheid/ vrijwaring” is bepaald.

Artikel 7. Levertijd

 1. Alle door IN2M opgegeven termijnen en leverdata zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst bij IN2M bekend waren. Deze termijnen zijn echter slechts indicatief en binden IN2M niet.
 2. De door IN2M opgegeven termijnen en leverdata zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch overschrijding van deze termijnen en data brengt IN2M niet in verzuim en maakt IN2M ook niet aansprakelijk en schadeplichtig jegens een opdrachtgever. In geval overschrijding van een leveringstermijn dreigt, zullen IN2M en een opdrachtgever in overleg treden over de ontstane situatie en zoeken naar een passende oplossing.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

 1. De eigendom van de door IN2M in opdracht vervaardigde en geleverde goederen gaat, onverminderd het in artikel 10 van deze leveringsvoorwaarden bepaalde, eerst over op de opdrachtgever op de dag waarop deze de verschuldigde prijs, rente, kosten en schadevergoeding ter zake van de geleverde goederen inclusief voorafgaande leveringen zal hebben voldaan.
 2. De opdrachtgever verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffingen- en waterschade alsmede tegen diefstal. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is IN2M gerechtigd tot deze uitkering. Voor zover als nodig verbindt de opdrachtgever zich er jegens IN2M bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 3. Voor het geval IN2M zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijk en niet herroepelijke toestemming aan IN2M en door IN2M aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van IN2M zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 9. Retentie

 1. Indien IN2M goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is zij gerechtigd die goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die zij gemaakt heeft tot uitvoering van opdrachten van dezelfde opdrachtgever, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere goederen van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzaam zekerheid heeft gesteld.

Artikel 10. Rechten van intellectuele of Industriële eigendom

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen, waaronder offertes, cursussen, trainingen, ontwikkeltrajecten, meetsystemen, trainingsmaterialen, ontwerpen, illustraties, programmatuur, etc. berusten uitsluitend bij IN2M of haar licentiegevers.
 2. Opdrachtgever krijgt met betrekking tot de in lid 1 van dit artikel genoemde materialen uitsluitend het recht deze te gebruiken ter ondersteuning van de doelstellingen van de overeenkomst tussen partijen.
 3. Ieder ander gebruik van de materialen als bedoeld in lid 1 is verboden. In het bijzonder is het opdrachtgever niet toegestaan de (inhoud van de ) in lid 1 van dit artikel genoemde materialen te verspreiden, te publiceren, over te dragen, te verkopen, te verhuren, te bezwaren, te wijzigen of te verveelvoudigen op welke wijze dan ook.

Artikel 11. Overmacht

 1. IN2M is niet gehouden tot nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien nakoming door IN2M verhinderd wordt als gevolg van overmacht. Hieronder wordt verstaand een omstandigheid die niet is te wijten aan de schuld van IN2M, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden eveneens verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop IN2M geen invloed kan uitoefenen (daaronder mede begrepen het niet nakomen van afspraken door toeleveranciers van IN2M en/of door IN2M voor de uitvoering van een opdracht ingeschakelde derden), doch waardoor IN2M niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van IN2M of werkstakingen in het bedrijf van voor de uitvoering van een opdracht door IN2M ingeschakelde derden worden hier eveneens onder begrepen. IN2M heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat IN2M zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Indien IN2M door overmacht de leveringsplicht, niet, niet behoorlijk of niet tijdig kan nakomen is IN2M gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte te ontbinden, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, zulks ter keuze van IN2M.
 4. In geval van overmacht is IN2M niet aansprakelijk jegens een opdrachtgever en kan de opdrachtgever IN2M niet tot betaling van schadevergoeding (daaronder begrepen, maar niet beperkt tot, gemaakte (reis en verblijf) kosten en annuleringskosten) of anderszins ter compensatie van schade aanspreken.

Artikel 12. Einde overeenkomst

 1. IN2M kan, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen, de door haar gesloten overeenkomsten mondeling, schriftelijk of per e-mail opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 kalenderdagen. De eerste dag van deze opzegtermijn is de dag volgend op de dag van opzegging door IN2M. Na een dergelijke opzegging en na het verstrijken van deze opzegtermijn zijn IN2M en opdrachtgever van hun leveringsverplichting respectievelijk afnameverplichting bevrijdt. Dit laat de betalingsverplichting van opdrachtgever voor reeds geleverde diensten of goederen onverlet.
 2. De met opdrachtgever gesloten overeenkomst kan door IN2M met onmiddellijke ingang en zonder opzegtermijn worden opgezegd indien:
  • a. Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, onder curatele wordt gesteld, of aan opdrachtgever surseance van betaling wordt verleend;
  • b. Opdrachtgever een rechtspersoon is en die rechtspersoon wordt ontbonden;
  • c. IN2M na het sluiten van de overeenkomst feiten en of omstandigheden ter ore komen die haar grond geven te vrezen dat opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet zal nakomen.
  • d. Opdrachtgever zijn bedrijf uitoefent in strijd met (wettelijke) regelingen of overheidsvoorschriften;
  • e. Opdrachtgever weigert de door IN2M gewenste zekerheid te verstrekken;
  • f. Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de met IN2M gesloten overeenkomst ook, na daartoe in gebreke te zijn gesteld, niet nakomt.
 3. Indien één van de in lid 2 van dit artikel genoemde gevallen zich voordoet en IN2M gebruik maakt van de in lid 2 gegeven opzeggingsbevoegdheid, is IN2M per direct bevrijdt van haar leveringsverplichtingen jegens de opdrachtgever zonder dat opdrachtgever bevrijdt is van haar betalingsverplichtingen uit hoofde van de met IN2M gesloten overeenkomst. Tevens zijn alle eventuele vorderingen van IN2M op opdrachtgever in dit geval per direct en zonder nadere ingebrekestelling ineens opeisbaar.
 4. Opdrachtgever kan de overeenkomst met IN2M niet opzeggen, ontbinden of vernietigen.
 5. IN2M is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een opzegging krachtens dit artikel.

Artikel 13. Aansprakelijkheid / vrijwaring

 1. In geval van toerekenbare tekortkoming c.q. onrechtmatige daad is IN2M slechts aansprakelijk voor de directe schade (onverminderd het overigens in dit artikel bepaalde). IN2M is nimmer verplicht tot vergoeding van indirecte schade, zoals onder meer doch niet uitsluitend: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en/of kansen en bedrijfsstagnatie.
 2. Indien bij de uitvoering van een opdracht zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid leidt van IN2M dan zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen die de verzekeraar van de door IN2M afgesloten aansprakelijkheidsverzekering uitkeert. Onder een gebeurtenis als bedoeld in dit artikellid wordt ook een nalaten begrepen. Indien er geen sprake is van een gebeurtenis die niet valt onder de dekking van enige door IN2M afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, dan is de aansprakelijkheid van IN2M in alle gevallen beperkt tot een bedrag van € 5.000,00.
 3. IN2M is evenmin aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van ondeugdelijkheid van door haar bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensdragers, registers of andere middelen noch voor schade die is ontstaan door het onderscheppen door derden van audio- en/of datatransmissies van telefoon, fax, of e-mail en het mogelijk vervalsen daarvan.
 4. De adviezen die IN2M verstrekt, zijn vrijblijvend en binden de opdrachtgever niet. Het is aan een opdrachtgever of hij de door IN2M gegeven adviezen opvolgt of niet. IN2M is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan door het opvolgen van door haar gegeven adviezen.
 5. Indien de werkzaamheden van IN2M, de verstrekte adviezen daaronder begrepen, niet leiden tot het daarmee door de opdrachtgever beoogde resultaat, is zulks voor risico van de opdrachtgever en is IN2M daarvoor niet aansprakelijk.
 6. Opdrachtgever vrijwaart IN2M in en buiten rechte tegen alle aanspraken van derden die in enig verband staan met de werkzaamheden verricht door IN2M met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.
 7. Bij opdrachten tot bewerking van bestaand materiaal afkomstig van de opdrachtgever berust de aansprakelijkheid jegens auteursrechthebbenden van dat materiaal steeds bij de opdrachtgever en vrijwaart de opdrachtgever IN2M tegen aanspraken van auteursrechthebbenden van het betreffende materiaal.

Artikel 14. Reclame door de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en de volledigheid van alle door hem verstrekte informatie en is verantwoordelijk voor de gegevens die opdrachtgever verstrekt aan IN2M.
 2. Reclames en klachten dienen uiterlijk binnen acht dagen te geschieden, bij overschrijding van deze termijn vervalt elke aanspraak van de opdrachtgever jegens IN2M. Reclames en klachten moeten schriftelijk worden ingediend met een duidelijke opgave van de inhoud van de klachten.
 3. Het indienen van de reclame of klacht ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van IN2M. Opschorting van betalingsverplichtingen is niet toegestaan.

Artikel 15. Trainingen

 1. Diverse door IN2M verzorgde trainingen kennen een of meer sociale ontspannende onderdelen.
 2. Deelname aan het sociaal programma van een training door de deelnemers geschiedt geheel voor eigen risico van de deelnemers. Opdrachtgever dient dit voor deelname aan de deelnemers kenbaar te maken. IN2M sluit iedere aansprakelijkheid in geval van letsel bij deelnemers tijdens een training of sociaal programma uit. Subsidiair geldt in dergelijke gevallen artikel 13.

Artikel 16. Aantal deelnemers per training

 1. IN2M hanteert een maximale groepsgrootte voor de verschillende door haar te verzorgen trainingen. Dit maximum zal bij het sluiten van de overeenkomst aan opdrachtgever kenbaar worden gemaakt.
 2. Opdrachtgever dient uiterlijk een maand voor aanvang van een training schriftelijk het aantal deelnemers door te geven.
 3. Aanmeldingen van deelnemers worden op volgorde van binnenkomst geregistreerd.
 4. In geval van verhindering van een deelnemer blijft opdrachtgever de volledige prijs verschuldigd.
 5. In geval van verhindering van een deelnemer is opdrachtgever gerechtigd een vervanger te sturen. IN2M behoudt zich het recht voor deze vervanger te weigeren, indien het kennis- en/of ervaringsniveau onvoldoende aansluiten bij de training en/of groep. Opdrachtgever dient IN2M van een eventuele vervanging uiterlijk 24 uur voor aanvang van de training op de hoogte te stellen.

Artikel 17. Trainingsdata / aantal trainingsdagen

 1. De trainingsdata en het aantal trainingsdagen zullen in overleg met opdrachtgever worden vastgesteld.
 2. IN2M is gerechtigd de data en tijden waarop de trainingen worden gegeven uiterlijk 3 weken voor de oorspronkelijke aanvang van de training te wijzigen.
 3. Eenmaal vastgestelde trainingsdata en -tijden kunnen door de opdrachtgever niet meer worden gewijzigd, tenzij IN2M met de wijziging instemt.
 4. In het geval dat een besproken training niet wordt afgenomen door opdrachtgever heeft opdrachtgever geen recht op het verplaatsen van de training naar een andere datum. De opdrachtgever is desondanks wel gehouden de niet afgenomen training te betalen, conform orderbevestiging, tenzij hij tijdig heeft geannuleerd. Voor de annuleringsvoorwaarden wordt verwezen naar artikel 20 van deze voorwaarden.

Artikel 18. Trainingsmateriaal/trainingslocatie

 1. Op verzoek van de opdrachtgever kan het trainingsmateriaal in de huisstijl van de opdrachtgever worden aangeleverd. De hiervoor gemaakte extra kosten zijn voor rekening van opdrachtgever.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is de opdrachtgever verantwoordelijk voor het verzorgen van een voor de training geschikte locatie. Locatiekosten, reiskosten, overnachtingskosten van deelnemer(s) en trainer(s) van IN2M zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 3. Annuleringskosten voor vliegtickets, accommodatie en aanverwante annuleringskosten zijn altijd voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 19. Geluids- en beeldopnamen

 1. IN2M behoudt zich het recht voor om, en opdrachtgever en deelnemer(s) verleent hiervoor bij voorbaat toestemming, tijdens de trainingen en bijeenkomsten geluids- en beeldopname te maken van de deelnemers.
 2. Voorts verleent de opdrachtgever en de deelnemer(s) toestemming aan IN2M de voornoemde geluids- en beeldopname te gebruiken voor (toekomstige) trainingsdoeleinden, commerciële- en andere promotionele activiteiten of anderszins te delen in het publieke domein.

Artikel 20. Annulering van trainingen

 1. IN2M heeft het recht een training op basis van open inschrijving uiterlijk 2 weken voor aanvang te annuleren indien het minimum aantal inschrijvingen vereist voor een goede uitvoering van de training, zulks ter beoordeling van IN2M, niet worden behaald. Een dergelijke annulering leidt niet tot enige vorm van schadeplichtigheid van IN2M.
 2. Voor trainingen geldt dat opdrachtgever in geval van annulering van de training de volgende annuleringskosten verschuldigd is:
  1. 8 weken voor de eerste trainingsdatum: 30%
  2. 6 weken voor de eerste trainingsdatum: 70%
  3. 4 weken voor de eerste trainingsdatum: 100%
 3. Bij annulering is IN2M bevrijdt van haar leveringsverplichtingen jegens de opdrachtgever.
 4. Annulering van een training door een opdrachtgever dient schriftelijk te geschieden.
 5. Door IN2M gemaakte kosten voor vliegtickets, accommodatie en aanverwante kosten zijn bij annulering door opdrachtgever altijd voor rekening van de opdrachtgever. Dit geldt eveneens voor annuleringskosten voor vliegtickets, accommodatie of andersoortige annuleringskosten.

Artikel 21 Toepasselijk recht

 1. Op de door IN2M gedane offertes en op alle door IN2M aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederland recht van toepassing.

Artikel 22 Geschillenbeslechting

 1. Alle geschillen welke tussen IN2M en een opdrachtgever mochten ontstaan zullen uitsluitend worden beslecht door de Rechtbank te Amsterdam, zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.