Also in English

in2motivation : live your life and do it your way!

 1. proclaimer
 2. home

De besloten vennootschap IN2MOTIVATION BEHEER B.V. gevestigd te Amsterdam, Nederland

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en op elke met IN2MOTIVATION BEHEER B.V., Hierna te noemen IN2M, en de merknamen die IN2M voert (IN2MOTIVATION) gesloten overeenkomsten in het kader van haar bedrijfsuitvoering, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Waarin in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over "opdrachtgever" moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die, tot ons in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met ons gesloten koopovereenkomst, of een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder "opdrachtgever" ook verstaan degene wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden geleverd.
 3. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.
 4. Indien ook de opdrachtgever naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de opdrachtgever niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de opdrachtgever niet in strijd komen met onze algemene voorwaarden, dan is slechts het in IN2M voorwaarden bepaalde van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de opdrachtgever doet aan het voorgaande niet af.
 5. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van "levering (van zaken)", wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.

Artikel 2. Offertes

 1. Al onze offertes dienen te worden aangemerkt als uitnodigingen aan de potentiële opdrachtgever tot het doen van een aanbod. Zij binden IN2M derhalve op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig (schriftelijk) het tegendeel is bepaald. De aan IN2M gegeven order geldt als aanbod, welke eerst na schriftelijke bevestiging onzerzijds (de zogenaamde orderbevestiging) geacht wordt door IN2M te zijn aanvaard.
 2. Van de door ons gedane offertes maken deel uit- met name ook wat betreft het in het vorige lid bepaalde -: ontwerpen, tekeningen, modellen, monsters, beschrijvingen, afbeeldingen en dergelijke, alsmede eventuele bijlagen en bescheiden die op offertes van IN2M betrekking hebben. Dit alles blijft, evenals door IN2M in dit verband gemaakte gereedschappen, ons eigendom, moet op ons verzoek aan ons worden teruggegeven en mag zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd en/of aan derden worden afgegeven. Tevens behoud IN2M alle uit hoofde van intellectuele en industriële eigendom eventueel bestaande rechten voor.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

 1. Een overeenkomst met IN2M komt eerst tot stand wanneer IN2M een aan IN2M gegeven order schriftelijk heeft aanvaard. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop IN2M de orderbevestiging verzend.
 2. Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door onze medewerkers, of namens ons gemaakt en/of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger optreden, binden ons alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door onze tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurder(s) schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 4. Prijzen

 1. De prijzen van IN2M zijn exclusief omzetbelasting en tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, exclusief kosten voor vervoer en overige kosten.
 2. De in offertes, contracten en orderbevestigingen vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen, loonkosten, verzekeringspremies, belastingen en andere heffingen van overheidswege.
 3. IN2M behoud zich het recht voor om, indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar voor de dag van levering, verhogingen in één of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Voorts hebben wij het recht om in een dergelijk geval de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren zonder dat rechtelijke tussenkomst vereist is. 

Artikel 5. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen de op de factuur vermelde termijn en bij gebreke daarvan binnen 30 dagen na factuurdatum.
 2. IN2M is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of een andere vorm van zekerheid van opdrachtgever te verlangen.
 3. Betaling dient a contant zonder verrekening, korting of compensatie op een door IN2M aan te wijzen bank- of girorekening te geschieden.
 4. Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van de facturen die het langst openstaan, zelfs indien opdrachtgever vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.
 5. Bij gebreke van betaling binnen de betalingstermijn is de opdrachtgever met ingang van de daaropvolgende dag van rechtswege in verzuim en is hij onder andere de wettelijke rente verschuldigd over het volledige factuurbedrag. Indien IN2M incassomaatregelen moet nemen ter incassering van openstaande facturen dan is de opdrachtgever bovendien de buitengerechtelijke kosten verschuldigd ad vijftien procent van de openstaande vordering(en) met een minimum van 250 euro en te vermeerderen met alle overige op de incasso vallende kosten van derden.

Artikel 6. Inschakeling derden

 1. Wij zijn te allen tijde gerechtigd om zonder toestemming van opdrachtgever derden in te schakelen bij de uitvoering van de met opdrachtgever gesloten overeenkomst.

Artikel 7. Inlenersaansprakelijkheid

 1. Opdrachtgever garandeert dat hij voor zijn aan IN2M ter beschikking gestelde werknemers zal voldoen aan de verplichting om sociale premies en loonbelasting in te houden en af te dragen. Opdrachtgever garandeert voorts dat hij eventueel daarnaast uitsluitend freelancers aan IN2M ter beschikking zal stellen die de op verzoek aan IN2M uit te reiken zelfstandigheidsverklaring hebben getekend. Ten bewijze daarvan zal opdrachtgever binnen redelijke termijn een afschrift van deze verklaringen aan IN2M toezenden.
 2. Indien door IN2M door of namens de Belastingdienst en/of het Lisv zou worden aangesproken ter voldoening van Loonbelasting, danwel premies volksverzekeringen, overwegende dat opdrachtgever ten aanzien van de freelancers inhoudingsplichtig zou zijn in het kader van de sociale verzekeringswetten, zal opdrachtgever de volledige kosten hiervan voor zijn rekening nemen en IN2M terstond en per ommegaande voldoen in de schade die IN2M hierdoor lijdt.
 3. Onder de kosten, bedoeld in lid 2 van dit artikel, wordt (onder meer) verstaan: de verschuldigde inhoudingen in het kader van de Wet op de Loonbelasting inclusief verhogingen en/of boete, de geheven premies sociale verzekering, een ambtshalve verhoging ex art. 12 van de Cordinatiewet Sociale Verzekeringen (CSV), alsmede de procedure-en advieskosten ter zake.
 4. Opdrachtgever zal zich onthouden van het aanspreken van IN2M, in welke vorm en op welk tijdstip dan ook, zowel in als buiten rechte, ter zake van de inhoudingen in het kader van de Wet op de Loonbelasting, alsmede met betrekking tot premieheffing sociale verzekeringen ten aanzien van de door opdrachtgever ingeschakelde werknemers en/of freelancers.
 5. Opdrachtgever is gehouden om op eerste verzoek van IN2M bewijzen te overleggen waaruit de kwartaal betaling van de sociale premies aan de uitvoeringsinstelling ten aanzien van de ingeschakelde werknemers blijkt.
 6. Waar in dit artikel gesproken wordt over IN2M dient daaronder tevens te worden begrepen opdrachtgever in de zin van afnemer van de diensten/producten van IN2M.
 7. Bovenstaande leden van dit artikel gelden tegenover de opdrachtgever in de zin van de afnemer van de diensten/producten van IN2M, naast hetgeen overigens in deze algemene voorwaarden is bepaald, met name, maar niet uitsluitend, wordt hierbij gedacht aan hetgeen het artikel 14 "Aansprakelijkheid/ vrijwaring" is bepaald.

Artikel 8. Levertijd

 1. Alle door IN2M opgegeven (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst bij IN2M bekend waren.
 2. De opgegeven leveringstermijnen zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch overschrijding van een leveringstermijn brengt IN2M niet in verzuim. In geval overschrijding van een leveringstermijn dreigt, zullen partijen in overleg treden over de ontstane situatie.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

 1. De eigendom van de door IN2M in opdracht vervaardigde produkten gaat, onverminderd het in artikel 11 van deze leveringsvoorwaarden bepaalde, eerst over op de opdrachtgever op de dag waarop deze de verschuldigde prijs, rente, kosten en schadevergoeding terzake van de geleverde goederen inclusief voorafgaande leveringen zal hebben voldaan.
 2. De opdrachtgever verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffingen- en waterschade alsmede tegen diefstal. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is IN2M gerechtigd tot deze penningen. Voor zover als nodig verbindt de opdrachtgever zich er jegens IN2M bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn. 
 3. Voor het geval IN2M zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijk en niet herroepelijke toestemming aan IN2M en door IN2M aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van IN2M zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 10. Retentie

 1. Indien IN2M goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is zij gerechtigd die goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die zij gemaakt heeft tot uitvoering van opdrachten van dezelfde opdrachtgever, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere goederen van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzaam zekerheid heeft gesteld.

Artikel 11. Rechten van intellectuele of Industriële eigendom

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde offertes, cursussen, trainingen, ontwikkeltrajecten, meetsystemen, trainingsmaterialen, ontwerpen, illustraties, programmatuur, etc. berusten uitsluitend bij IN2M of haar licentiegevers.
 2. Opdrachtgever krijgt met betrekking tot de in lid 1 van dit artikel genoemde zaken uitsluitend een gebruiksrecht, tenzij schriftelijk tussen partijen anders is overeengekomen.
 3. Het is opdrachtgever niet toegestaan de (inhoud van de ) in lid 1 van dit artikel genoemde zaken te verspreiden, te publiceren, over te dragen, te verkopen, te verhuren, te bezwaren, te wijzigen of te verveelvoudigen op welke wijze dan ook.

Artikel 12. Overmacht

 1. IN2M is niet gehouden tot nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop IN2M geen invloed kan uitoefenen (daaronder begrepen IN2M toeleveranciers), doch waardoor IN2M niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van IN2M of van derden daaronder begrepen. IN2M heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat IN2M zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Indien IN2M door overmacht de leveringsplicht, niet, niet behoorlijk of niet tijdig kan nakomen is IN2M gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte te ontbinden, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, zulks ter keuze van IN2M.
 4. In geval van overmacht kan de opdrachtgever IN2M niet tot betaling van schadevergoeding (daaronder begrepen, maar niet beperkt tot, gemaakte (reis en verblijf) kosten en annuleringskosten) of anderszins ter compensatie aanspreken.

Artikel 13. Einde overeenkomst

 1. IN2M kan, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen, de door haar gesloten overeenkomsten opzeggen door middel van een aangetekende brief met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.
 2. De met opdrachtgever gesloten overeenkomst kan door IN2M met onmiddellijke ingang worden beëindigd indien:
  • a. Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, onder curatele wordt gesteld, of aan opdrachtgever surseance van betaling wordt verleend;
  • b. Opdrachtgever een rechtspersoon is en die rechtspersoon wordt ontbonden;
  • c. IN2M na het sluiten van de overeenkomst feiten en of omstandigheden ter ore komen die haar grond geven te vrezen dat opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet zal nakomen.
  • d. Opdrachtgever zijn bedrijf uitoefent in strijd met (wettelijke) regelingen of overheidsvoorschriften;
  • e. Opdrachtgever weigert de door IN2M gewenste zekerheid te verstrekken;
  • f. Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de met IN2M gesloten overeenkomst ook, na daartoe in gebreke te zijn gesteld, niet nakomt.
 3. Indien een van de in lid 2 van dit artikel genoemde gevallen zich voordoet zijn eventuele vorderingen van IN2M op opdrachtgever direct opeisbaar.
 4. Opdrachtgever kan, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen en niettegenstaande zoals hierin dienaangaande is bepaald, de overeenkomst met IN2M niet opzeggen, ontbinden of nietig verklaren.

Artikel 14. Aansprakelijkheid / vrijwaring

 1. In geval van toerekenbare tekortkoming c.q. onrechtmatige daad is IN2M slechts aansprakelijk voor de directe schade (onverminderd het overigens in dit artikel bepaalde). IN2M is nimmer verplicht tot vergoeding van indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en/of kansen, bedrijfsstagnatie en dergelijke.
 2. Indien bij de uitvoering van een opdracht zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid leidt van IN2M dan zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de verzekeraar van de door IN2M afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de vorige zin wordt ook een nalaten begrepen.
 3. IN2M is evenmin aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van ondeugdelijkheid van door haar bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensdragers, registers of andere middelen, geen uitgezonderd, noch voor schade die is ontstaan door het onderscheppen door derden van audio- en/of datatransmissies van telefoon, fax, of e-mail en het mogelijk vervalsen daarvan.
 4. De adviezen die IN2M verstrekt, zijn vrijblijvend.
 5. Indien de werkzaamheden van IN2M, de verstrekte adviezen daaronder begrepen, niet leiden tot het daarmee door de opdrachtgever beoogde resultaat, is zulks voor risico van de opdrachtgever en is IN2M daarvoor niet aansprakelijk.
 6. Opdrachtgever vrijwaart IN2M in en buiten rechte tegen alle aanspraken van derden die in enig verband staan met de werkzaamheden verricht door IN2M met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.
 7. Bij opdrachten tot bewerking van een bestaand product berust de aansprakelijkheid jegens auteursrechthebbenden steeds bij de opdrachtgever.

Artikel 15. Reclame door de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en de volledigheid van en is verantwoordelijk voor de gegevens die opdrachtgever verstrekt aan IN2M.
 2. Reclames dienen uiterlijk binnen acht dagen te geschieden, bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak jegens IN2M vervalt. Reclames moeten schriftelijk worden ingediend met een duidelijke opgave van de inhoud van de klachten.
 3. Het indienen van de reclame ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van IN2M.

Artikel 16. Trainingen

 1. Diverse door IN2M verzorgde trainingen kennen een of meer sociale ontspannende onderdelen.
 2. Deelname aan het sociaal programma van een training door de deelnemers geschiedt geheel voor eigen risico van de deelnemers. Opdrachtgever dient dit voor deelname aan de deelnemers kenbaar te maken. IN2M kan in geval van letsel bij deelnemers tijdens een training of sociaal programma nimmer aansprakelijk worden gesteld.
 3. Indien schade ontstaat als gevolg van nalatigheid of opzet door de externe partner van IN2M, kan de externe partner door IN2M en/of haar klanten aansprakelijk worden gesteld voor aantoonbare schade. In geen geval zal IN2M aansprakelijk zijn.

Artikel 17. Aantal deelnemers per training

 1. IN2M hanteert een maximale groepsgrootte voor de verschillende door haar te verzorgen trainingen. Dit maximum zal bij het sluiten van de overeenkomst aan opdrachtgever kenbaar worden gemaakt.
 2. Opdrachtgever dient uiterlijk een maand voor aanvang van een training schriftelijk het aantal deelnemers door te geven.
 3. Aanmeldingen van deelnemers worden op volgorde van binnenkomst geregistreerd.
 4. In geval van verhindering van een deelnemer blijft opdrachtgever de volledige prijs verschuldigd.
 5. In geval van verhindering van een deelnemer is opdrachtgever gerechtigd een vervanger te sturen. IN2M behoudt zich het recht voor deze vervanger te weigeren, indien het kennis- en/of ervaringsniveau onvoldoende aansluiten bij de training en/of groep. Opdrachtgever dient IN2M van een eventuele vervanging uiterlijk 24 uur voor aanvang van de training op de hoogte te stellen.

Artikel 18. Trainingsdata / aantal trainingsdagen

 1. De trainingsdata en het aantal trainingsdagen zullen in overleg met opdrachtgever worden vastgesteld.
 2. IN2M is gerechtigd de data en tijden waarop de trainingen worden gegeven uiterlijk 3 weken voor de oorspronkelijke aanvang van de training te wijzigen.

Artikel 19. Trainingsmateriaal/trainingslocatie

 1. Op verzoek van de opdrachtgever kan het trainingsmateriaal in de huisstijl van de opdrachtgever worden aangeleverd. De hiervoor gemaakte extra kosten zijn voor rekening van opdrachtgever.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is de opdrachtgever verantwoordelijk voor het verzorgen van een voor de training geschikte locatie. Locatiekosten, reiskosten, overnachtingskosten van deelnemer(s) en trainer(s) van IN2M zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 3. Annuleringskosten voor vliegtickets, accommodatie en aanverwante annuleringskosten zijn altijd voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 20. Geluids- en beeldopnamen

 1. IN2M behoudt zich het recht voor om, en opdrachtgever en deelnemer(s) verleent hiervoor bij voorbaat toestemming, tijdens de trainingen en bijeenkomsten geluids- en beeldopname te maken van de deelnemers.
 2. Voorts verleent de opdrachtgever en de deelnemer(s) toestemming aan IN2M de voornoemde geluids- en beeldopname te gebruiken voor (toekomstige) trainingsdoeleinden, commerciële- en andere promotionele activiteiten of anderszins te delen in het publieke domein.  

Artikel 21. Annulering van open trainingen

 1. IN2M heeft het recht een training op basis van open inschrijving uiterlijk 2 weken voor aanvang te annuleren indien het minimum aantal inschrijvingen vereist voor een goede uitvoering van de training, zulks ter beoordeling van IN2M, niet worden behaald. Een dergelijke annulering leidt niet tot enige vorm van schadeplichtigheid van IN2M.
 2. Opdrachtgever kan een (open) training kosteloos annuleren uiterlijk 4 weken voor aanvang van de training. Bij latere annulering dient opdrachtgever de volledige prijs te voldoen.
 3. Annuleringskosten voor vliegtickets, accomodatie en aanverwante (annulerings)kosten zijn altijd voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 22. Annulering van maatwerk ("incompany") trainingen

 1. Voor "incompany" trainingen geldt dat opdrachtgever in geval van annulering van de training de volgende annuleringskosten verschuldigd is:
  • 8 weken voor de eerste trainingsdatum: 30%
  • 6 weken voor de eerste trainingsdatum: 70%
  • 4 weken voor de eerste trainingsdatum: 100%
 2. Annulering van een training dient schriftelijk te geschieden.
 3. Annuleringskosten voor vliegtickets, accommodatie en aanverwante (annulerings)kosten zijn altijd voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 23 Toepasselijk recht

 1. Op de door IN2M gedane offertes en op alle door IN2M aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederland recht van toepassing.

Artikel 24 Geschillenbeslechting

 1. Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met/voortvloeiende uit door IN2M aangegane overeenkomsten en door IN2M verrichte leveringen worden berecht door de bevoegde recht in Nederland.

De besloten vennootschap IN2MOTIVATION BEHEER B.V., gevestigd te Amsterdam, Nederland.